Skip to content

Pek en Veren

Ik heb niet gestaakt omdat ik het simpelweg niet begreep. Ja, meer geld voor onderwijs. Maar meer geld als het manna dat de leraar naar het beloofde land brengt en de tekorten doet verdwijnen, hoe naïef kun je zijn?  

En ja, ik ben solidair met mijn collega’s op de basisschool. Gelijke beloning PO en VO?  Voor! Maar hoe dan? De beloningsschalen PO en VO lopen qua bedrag en carrière-pad uiteen. Kortom, gelijke beloning impliceert een gelijk stelsel. Iedereen in de ambtenarenschalen? Net dergelijke concrete opvattingen ontbreken. 

Wel sluiten werkgevers en werknemers vlak voor de staking een akkoord voor het basisonderwijs. Per 1 januari stijgen de lonen met 4,5%. Volgens de minister krijgen onderwijzers over de laatste drie jaar 14% loonsverhoging. Fijn voor hun, maar leraren in het VO leveren vanaf 2008 elk jaar koopkracht in. Het VO aan de ketting, het basisonderwijs meer koopkracht, dit is herverdeling. Dubieus, want ook leraren VO hebben recht op meedelen in welvaartsgroei. Maar het PO heeft momenteel het probleem-monopolie. En jij weet ook, geld surft op mediagolven. Ging het in 2008 dankzij de rapporten van Dijsselbloem en Rinnooy Kan vooral over ons, nu gaat het door de personeelstekorten over hen. Maar geld is ook lumpsum. Het PO krijgt dit bekostigingsstelsel tien jaar later dan het VO. Zij zitten in de overgang naar het grote niks waar het VO momenteel verblijft. Over tien jaar daalt ook de koopkracht van de onderwijzer voor de klas structureel.

En dat brengt me bij de kern. 20 jaar zie ik lumpsumbudgetten uitdijen. Geld dat keer op keer naar niet-lesgebonden taken gaat en niet naar de leraar en zijn klas. Wat ik doe met mijn groepen van 32 krijgt de waardering examendressuur, niet interessant. Maar zorg, tevredenheidsonderzoeken, innovatie, personalisering leertrajecten, reserves, ICT, talentontwikkeling, extra curriculaire activiteiten, dure sprekers op een studiedag, leerlingbegeleiding, loopbaan- oriëntatie, verantwoording, collegiale consultatie, verbouwingen, daar is geld voor. En weet je, het heeft vast allemaal een functie, maar budgettering impliceert dat de lesgever de franje betaalt en dat moet ophouden. Deze staking bood daar geen enkel perspectief op. 

Dit was ook geen arbeidsvoorwaardelijke staking tegen werkgevers, maar een politieke staking tegen de minister. Ooit zeggen ouders dan; politiek doe je maar tijdens de verkiezingen, ga aan je werk vlerk. En ik zeg, de huidige onderwijspolitiek rechtvaardigt een staking die het verval stopt. Maar eis dat dan. Nationaliseer de algemene vorming. Maak de leraar ambtenaar. Maximeer de lestaak en de groepsgrootte. Regel structurele koopkrachtverbetering. 

Tijd voor echte actie. Met pek en veren. Want er mag dan een lerarentekort zijn, er is ook een aanstuurdersoverschot. Een eerlijke balans tussen ambacht, vernieuwing en sturing, dat is een politieke staking die ik wel begrijp.

Published inUncategorized

3 Comments

  1. Martin Boere Martin Boere

    Prima punt gemaakt en volledig mee eens. Ik vraag me evenwel af in hoeverre onderwijspersoneel in het algemeen bereid is mee te gaan in de nuances die jij hier aanbrengt. Zodra een motief voor werkonderbreking niet meer op een spandoek of T-shirt past neemt het animo om de barricades op te gaan snel af. Overigens vraag ik me af of je wel de moeite moet nemen om die barricades te bestijgen wanneer scholieren en hun ouders een staking benutten om en masse een lang weekeinde in Center Parks door te gaan brengen in plaats van jouw actie middels fysieke aanwezigheid te ondersteunen.

    • Krok Krok

      Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is het niet zinvol om nog onderscheid te maken tussen hun en hen, omdat het in de spreektaal veel door elkaar wordt gebruikt. Bij de test van Beter Spellen besteden we daarom geen aandacht meer aan dit vervagende onderscheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *